This website uses cookies to store information on your computer. Some of these cookies are used for visitor analysis, others are essential to making our site function properly and improve the user experience. By using this site, you consent to the placement of these cookies. Click Accept to consent and dismiss this message or Deny to leave this website. Read our Privacy Statement for more.
Inleiding tot de uitgangspunten van TBS
Share |

De Trinitarian Bible Society (TBS) is sinds 1831 betrokken bij de uitgave en verspreiding van getrouwe vertalingen van de Heilige Schrift, in vele talen en over de hele wereld. De stichting stelt zich ten doel dat christenen waar ook ter wereld een betrouwbare Bijbel kunnen hebben.

Zoals haar naam duidelijk aangeeft, onderschrijft de stichting de leer van de Drie-eenheid. Er zijn in de eeuwige Godheid drie Personen, de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, één God in drie Personen, één in Wezen, gelijk in kracht en heerlijkheid.

De stichting is verder overtuigd van de wonderlijke, maagdelijke geboorte van de Heere Jezus Christus, de heiligheid van Zijn menselijke natuur, Zijn plaatsvervangend sterven aan het kruis, de verzoenende kracht van Zijn dierbaar bloed, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn zitten ter rechterhand Gods en Zijn wederkomst om te oordelen de levenden en de doden, op de jongste dag. De Heere Jezus Christus, de Eniggeborene van de Vader, de eniggeboren Zoon van God, is de enige Zaligmaker van zondaren.

Als leidraad voor haar werk en getuigenis geldt de erkenning van de gehele Bijbel als het geïnspireerde, onfeilbare Woord van God, de enige, hoogste en onfeilbare regel voor geloof en leven, in Gods voorzienigheid bewaard. Deze Schriften kunnen de mensen wijs maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is.

De stichting erkent haar afhankelijkheid van de Heere voor de voortgang van haar werk en voor Zijn zegen op Zijn Woord, zodat dat kracht zal doen tot zaligheid van het verlorene.

De teksten van de Bijbel die de Trinitarian Bible Society gebruikt:

De Hebreeuwse tekst: De stichting gebruikt als grondtekst bij de vertaling van het Oude Testament de Hebreeuwse masoretische tekst. Door de eeuwen heen hebben de Joden de Hebreeuwse tekst met grote zorgvuldigheid bewaard in zijn meest zuivere vorm. Het resultaat van hun werk wordt de masoretische tekst genoemd.

De Griekse tekst: De stichting gaat bij de vertaling van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament uit van de zgn. textus receptus of aanvaarde tekst. Deze tekst ligt ten grondslag aan het Nieuwe Testament van de Authorised Version (AV) en de andere reformatorische vertalingen. De textus receptus is een getrouwe weergave van de tekst die de kerk in verschillende delen van de wereld eeuwenlang heeft gebruikt.

De stichting is ervan overtuigd dat de Bijbel Gods Boek is, door God geïnspireerd om Zichzelf en het Evangelie van Zijn genade aan zondige mensen te openbaren. Daarom mag er aan Gods Woord niets worden toegedaan, noch mag er iets van worden afgedaan. Verder mag er niets worden veranderd om de ergernis van de moderne mens weg te nemen.

Kortom, de stichting wil werken aan letterlijke en betrouwbare Bijbelvertalingen, die recht doen aan het eigene van de oorspronkelijke taal, opdat God erdoor verheerlijkt worde.

Trinitarian Bible Society, William Tyndale House, 29 Deer Park Road, London SW19 3NN, England · Tel.: (020) 8543 7857
Registered Charity Number: 233082 (England) SC038379 (Scotland)